info@arabecoloquial.com
mx en fr lb pr
+52 55 5211 5577

qitabaat

nabih chartouni
min jlaal haS SafHa mnitmanna laY YamiiQ milaad maYiid w Qaam saQiid 2019.
a través de esta página les deseamos feliz navidad y prospero año 2019.
laila selman

ziyaara

Aariiban baddi saafir
@a Lubnaan. Baddi AuSal baqqiir @al maTaar.

meCtaaAa Cuuf eY Yabal mGaTTa bit talY

W bHibb zuur Gaabit l Aarz, W ruuH @a Day@it
bayyi, w Cuuf l @ayli.

Aana bHibb Lubnaan

Alumnos 2018
Aahammiyyit el leGGa
min zamaan bisma@ qtaar biAuulu: qell leGGa b zalmi
daayman faqqart, Aiza btitQallam leGGa btiftaH Aabwaab qtiiri w btiAdor titfaaham maQ naas Aaqtar bi Qeddit buldaan.
jaaSSatan l @arabi bitsaa@idni Aa@rif w Aifham saAaafit lubnan balad bayyi. hayq bifhamon AaHsan, bitmarran AiHqi w b@allimon yiHqu sbanyoli.

marlen vargas
eT Tabii@a qtiir Helwi
Aana bHibb riihit l Gaabi wel AarD ba@d eç çiti
Aana bifraH bil alwaan w Gnaani eT Tuyuur
baddi çuuf Ain@iqaas nuur eç çams @al may
bi qanuun et taani eY Yaayi baddi ruuH
@aY Yabal ma@ @aylti
Auluubna bytbassamu.

Ingrid montes prado
L muGtaribiin l @arab

l muGtaribiin l @arab bil meqsiiq

el lebnaniyiin woSlu @al meqsiiq
min miyyi w jamsiin sini taAriiban

henni ballaçu yuSalu bil Aalf w tmaan miyyi w sab@iin
harabu min l Hoqm l @osmaanii @a marsilya, min marsilya @a Aamerqa w faatu @al meqsiiq min veraqrus, tamaulipas w progreso.

henni woSlu Hatta yiçtiGlu w yqawnu @ayli
l muGtaribiin baa@u Aimaaç, zraar, qeHel w Aaql.
henni Gayyaru l meqsiiq min balad ziraa@ii la Sinaa@II
fataHu maHallaat bi wasaT l meqsiiq w pwebla
l Aaqtariyyi qaanu masaHiyyi,
henni zara@u lebnaan es siHrii bil meqsiiq wel yawm henni l Aasaas bi baladon l meqsiiq.

cuqran qtiir
Ingrid montes prado

Alumnos 2018
Aahla w sahla ya raAiis ——————————- Aahlan w sahlan la quilqon

* lyawm tihqu @an…. film “el msabbi”…@enwaan min zuad doueri.

bi Aawwal muhaadara @an tariij lubnaan-es sini-,
En la primera conferencia sobre la historia del Líbano-este año-

hqiina, @an l hayaat, bi lubnaan, bil waAt l haalii.
hablaron de la situación del Líbano en el presente.

fi muhaadir, hiqi @an film lubnaani “el msabbi”, naayih qtiir.
En la conferencia dijeron que el film libanes “el Insulto”, es muy exitoso.

bil film, byi@rod l wad@ l Aiytimaa@ii
En el film explican la situación social del Líbano

Lubnaan, biquun malyaA, lal falistiniyyi.
El Líbano es refugio ………….de los palestinos.
* @an film, bi ramallah, qaan legi el Aaadam

l film, ribih @eddit yawaayiz.
El film ganó muchos premios

* l mumassiliyyi: kamel el basha, adel karam; christine koury; camille salameh; fadoua abbud w gayru.
* @amelu ma@ruf ruuhu Cuufu la sinama

————————————— o —————————————

bihal qalaam, biCqor sadiiAi, min zamaan, nabih chartoni,
Con estas palabras, quiero agradecer a mi amigo de mucho tiempo Nabih chartouni;

w yousef duayih qamaan.
y también a yousef duayhi

t@arraft el mu@aliim nabih min Aarb@iin sini.
Lo conozco hace 40 años.

liAan, bi fadlon, fhimt ahsan Cu hiqu bil film.
porque gracias a ellos comprendo mejor lo dicho en la película.

Cuqran ya raiis w la qelqon
Gracias Sr. Presidente y a todos ustedes

Dulce Valenzuela
Recuerdos
ziqrayaat

La grandeza de un hombre se mide por el amor y se recuerda por su obra

@aZamit l Ainsaan btinAaas biAadar el Hobb, w bynzaqar bi Aa@maalu

Médico de Uruapan, mich., hermano de mi mamá, mi padrino de bautizo.
Haqiim min Aurwapan, mitçowaqan, jayy Aemmi, @arraabi bil @imaadi
Siempre presente en mi vida, de una u otra forma
daayman mawYuud bi Hayaati bi çaql Aaw bi Aaajar
Recuerdo aquellas vacaciones de la infancia, cuando llegábamos en tren o en coche. Largas vacaciones en casa de mi tío Quique, mi tía Linda, mi primo Quique y mi abuela
bitzaqqar haaq el foraṣ, min Aayyaam eT Tufuuli, lamma qenna nuSal bit tren Aaw bis sayyaara la forSa Tawiili bi bayt jaali qiqe, ma@ jaalti linda w Aibn jaali qiqi w setti
Mi tío, hombre muy culto, escuchaba música clásica y amaba la ópera
qaan jaali, Ainsaan qtiir musaAAaf, byisma@ musiAa qlasiqiyyi, qaan yHibb l Aopera.
Trató por todos los medios que me gustara la ópera, ¡todos sus intentos fracasaron!
Yarrab biqell l wasaaAi l Ainni Hebb l Aopera, qell muHawalaatu fiçlit

Con el tiempo, mi tío se convirtió en mi médico de cabecera y mi marido aprendió a quererlo tanto como yo
ma@ es siniin Saar jaali Haqiimi l jaaSS w Yawzi Saar yHibbu w yiHtirmu mitli

Lo visitábamos siempre y nos recibía con alegría y amor
qenna nzuuru w daayman qaan yistaAbilna bi faraH w maHabbi

Descansa en paz mi tío
Aallah yirHam jaali.

laila selman
Ziyaara
Aariiban baddi saafir @a Lubnaan. Baddi AuSal baqqiir @al maTaar.
meçtaaAa çuuf eY Yabal mGaTTa bit talY
W bHibb zuur Gaabit l Aarz, W ruuH @a Day@it bayyi, w çuuf l @ayli.
Aana bHibb Lubnaan
nabih chartouni
min jlaal haS SafHa mnitmanna laY YamiiQ milaad maYiid w Qaam saQiid 2017.
a través de esta página les deseamos feliz navidad y prospero año 2017.
Lillian Adib
bi zaman l milaad laazim nirYaQ la zaatna w nfaqqir qiif fiina nquun AaHla w nsaaQid l Gayr. bitmanamilaad maYiid la qelqon.
En la epoca navideña debemos reflexionar y pensar cómo podemos ser mejoresy ayudar al prójimo.
ana laura bechelany
l @aafyi wel AIzdIhaar yDallu bi byuutqon bi @iid l milaad w daayman.
La salud y la prosperidad permanezcan en sus casas en la navidad y para siempre.
Labibe Layun
nCallah bi Qiid l milaad yHill es salaam bi buyuutqon.
Primero dios que en esta Navidad reine la paz en sus hogares
Mario Athie
Bitmanna , naYmit l milaad traafiAqon qel Aayyaam es sini.
deseo que la estrella de Navidad los acompañe todo el año.
Pilar Manzanos Elias
bitmannaalqon salaam wa faraH bi hal AaQyaad.
Les deseo paz y alegría en estas fiestas.
Ana Laura Bechelany
bi waAt AaSiir Sort Aifham Aaqtar w qamaan biAdor AiHqi mawaDiiQ qtiiri, haydi AaHsan TariiAa Hatta nitQallam l Qarabi.
Lillian Adib
Min zaman lamma Aana qent qtiir zgiiri, ma qent AaQrif AaSli; Cway Cway ballaCt AismaQ Aemmi w bayyi yiHqu Qan Lubnaan w ballaCt faqqir bi hal balad. qent AismaQ Qaylti byiHqu Qarabi w faqqart : lamma Aana Aiqbar, raaH AIHqi Qarabi qamaann.
Bi bayti, qenna neqol qtiir Aaql lubanaanii; AasHaabi qaanu yruuHu Qa bayti w yisaAalu Cu hayda Aaql qtiir Tayyeb. qent Aajod Qal madrasi, jebz maQ labni w qell rafaaAi qaan baddon yeqluhon.
Lamma jalaSt el madrasi, Aarrart Aidros leGGaat w Qrift Ainnu bin naddi qaan fi Sufuuf Qarabi. Aana qent qtiir saQiidi liAan hallaA raaH AidAor Aifham Cu ByiHqu.
Es sini el maaDi roHt Qa lubnaan w qent qtiir mabsuTa liAan fhimt qtiir Aecya w Hqiit maQ en naas w tmarrant AiHqi Qarabi.
Back to Main Page